logo-gk_poprawione

Evenio

Rewitalizacja Góry Kalwarii

banner_rewitalizacja kopia

 

 

Gmina Góra Kalwaria obecnie aktualizuje Lokalny Program Rewitalizacji, w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250) oraz wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Rewitalizacja - jest najskuteczniejszym obecnie sposobem wyciągania z kryzysu obszarów nacechowanych negatywnymi zjawiskami społecznymi oraz innymi problemami o charakterze gospodarczym, funkcjonalnym, środowiskowym czy technicznym, ponieważ polega na włączeniu do procesu ludzi i wspieraniu przez gminę rozmaitych przejawów lokalnej przedsiębiorczości.   

W Górze Kalwarii tereny zdegradowane stanowią znaczną część centrum miasta, co wpływa na jego małą atrakcyjność inwestycyjną i pogłębia bariery rozwoju całej gminy. Rozwiązanie tego problemu należy więc traktować jako priorytetowe, a działania jako strategiczne, długofalowe wyzwanie skoordynowane z wizją rozwoju miasta.

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Unijnych, uzyskanemu w wyniku udziału gminy w konkursie dotacji organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Funduszy Unijnych. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria