Gmina Gora Kalwaria(1)

  

podworko_baner

WYMIEŃ PIEC. 12 MARCA SPOTKANIE W RATUSZU

12.03.201908:34

Robert

pieceBurmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości ubiegania się o fundusze na wymianę urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Spotkanie odbędzie się w ratuszu w Górze Kalwarii 12 marca (wtorek) o godz. 18.00.

DLA KOGO

Grupę docelową projektu stanowią gospodarstwa domowe z terenu gminy Góra Kalwaria. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele/ użytkownicy wieczyści nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.


ZAKRES PROJEKTU

Wymiana (zakup i montaż) starych kotłów/ pieców węglowych w budynkach mieszkalnych na kotły: elektryczne, spalające biomasę, olejowe lub ewentualnie gazowe (jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej, gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby oraz pod warunkiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę).

Wymiana przestarzałych technologicznie kotłów olejowych lub gazowych w budynkach mieszkalnych na nowe kotły kondensacyjne.

Montaż kolektorów słonecznych w obrębie budynków mieszkalnych możliwy jedynie jako element uzupełniający wymianę starych kotłów/pieców.

Prace termomodernizacyjne – jeśli wynika to z audytu energetycznego i służy poprawie oszczędności energii wyrażonej wskaźnikiem EP.


WYMOGI PROJEKTU

Nie ma możliwości uzyskania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się w trakcie budowy (nieoddanych do użytkowania) lub wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej.

Kotły elektryczne, spalające biomasę, olejowe lub ewentualnie gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie i nie jest planowane do 2023 roku.

Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną tylko i wyłącznie te budynki mieszkalne, w których wskaźnik EP (standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania c.w.u. oraz oświetlenia) w momencie składania deklaracji uczestnictwa lub w wyniku wymiany starego źródła ciepła z możliwym montażem kolektora słonecznego uzyska wartość nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok).

Wymiana urządzeń grzewczych może zostać dofinansowana pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany paliwa).

Wymiana urządzeń grzewczych powinna być zgodna z przepisami prawa krajowego, tj. rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wsparcie może zostać udzielone na wymianę kotłów, które będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku pozyskania przez gminę Góra Kalwaria dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin: 2020 rok. Nie ma możliwości refundowania wydatków poniesionych indywidualnie przed rozpoczęciem projektu. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta i Gminy zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, tzn. zakupy i usługi realizowane będą z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą (bez możliwości dokonywania zakupów indywidualnych przez mieszkańców).

Gmina zastrzega, iż w przypadku nieotrzymania dofinansowania nie będzie zwracała kosztów poniesionych przez mieszkańców na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym świadectw/audytów energetycznych.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalny do uzyskania poziom dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych, które obejmują: demontaż starego źródła ciepła, zakup nowego kotła/ kotła i kolektora słonecznego, montaż sprzętu i wyposażenia integralnie związanego z projektem, prac termomodernizacyjnych.

Koszty kwalifikowalne związane z termomodernizacją oraz OZE nie mogą przekroczyć 50% (ograniczenie nie dotyczy wymiany urządzenia grzewczego) wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Odbiorca końcowy (mieszkaniec) ponosi koszty: wkładu własnego w projekcie w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych, podatku VAT, opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej/ audytu energetycznego ex post i ex ante budynku oraz pozostałe koszty niekwalifikowalne odpowiednio dla swojej inwestycji.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Złożenie wstępnej deklaracji w terminie do 20 marca 2019 r.

Dostarczenie świadectwa/audytu wraz z deklaracją przystąpienia do projektu (umowa) w terminie do 15 kwietnia 2019 r.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria (kancelaria).

OSOBA DO KONTAKTU: Monika Maciak, tel. 22 727 95 16, e-mail fundusze@gorakalwaria.pl.

czipowanie

sterylizacja

WYL

jawinternecie_logo

czyte_powietrze_aktualnosci_2

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria