logo-gk4(1)

P_gminaEvenio

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X

16.11.201713:50

Jolanta

Góra Kalwaria dn. 15.12.2017 r.

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Informuję, że w wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wybrano firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek z siedzibą pod adresem Grudzielec 47 63-440 Raszków.

 

 

Załącznik do Zrządzenia Nr ROA.0050.207.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu,

Działanie 10.1 Kształceniei rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja

ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Gmina Góra Kalwaria działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego Wnioskodawcą będzie Gmina Góra Kalwaria. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 17.11.2017 do 12.12.2017. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria w terminie od 17.11.2017 do 08.12.2017 r. (decyduje data wpływu).  Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria lub fax: 22 727 15 93, e-mail: umig@gorakalwaria.pl

 

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu (.pdf)

  2. Formularz oferty (.doc)

czyte_powietrze_aktualnosci_2


konsultacje-page-001(2)

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LOGO_portal_mapowy

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria