Góra Kalwaria

Gminna Ochrona Przeciwpożarowa

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej: Łukasz Darmofalski
tel. 22 727 34 11 (12; 13) wew. 197

Dyżury:
poniedziałki:   15.30 - 17.00
środy:              08.00 - 09.00

(ul. 3-go Maja 10, I piętro, pokój nr 111)

1. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej podlega bezpośrednio zastępcy burmistrza.
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
1) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze gminy,
2) kierowanie działaniami ratowniczo - gaśniczymi na terenie gminy prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne,
3) organizowanie współdziałania ochotniczych straży pożarnych,
4) nadzorowanie i podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości operacyjno-technicznej oraz łączności jednostek OSP,
5) udzielanie pomocy OSP w zakresie szkolenia ratowników,
6) organizowanie ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP,
7) prowadzenie kontroli gotowości operacyjno-technicznych OSP,
8) inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,
9) dokonywanie okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej i sytuacji pożarowej oraz występowania innych miejscowych zagrożeń na terenie gminy,
10) prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:
a) przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
b) wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy,
c) spełnienia warunków, którym powinny odpowiadać drogi ewakuacyjne i pożarowe,
d) sprawności systemu alarmowania i powiadamiania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
e) sporządzanie notatek służbowych i protokołów z przeprowadzonych kontroli i nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
f) współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
g) składanie wniosków do projektu budżetu gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb OSP,
h) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji oraz wybrakowania sprzętu OSP,
i) planowanie i nadzorowanie realizacji harmonogramu remontu sprzętu OSP,
j) współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
k) występowanie do burmistrza z wnioskami i sprawami związanymi ze stosunkiem pracy zatrudnionych mechaników- konserwatorów,
l) kierowanie działaniami ratowniczymi na obszarze gminy w stanach klęski żywiołowej i nadzwyczajnych zdarzeń,
ł) udział w opracowaniu i aktualizacji gminnego programu reagowania kryzysowego,
m) przygotowywanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargów wynikających z realizacji zadań OSP.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria