Projekty współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej

Piorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W czerwcu 2010 roku Gmina Góra Kalwaria złożyła  do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wniosek o dofinansowanie ośmiu projektów.
1. Z przeszłości w przyszłość
2. Dajmy szansę naszym dzieciom
3. Nasze artystyczne przedszkole
4. Aktualne kwalifikacje szansą na sukces
5. Artysta w przedszkolu
6. Z ekologią w przyszłość
7. "Szukając Melpomeny.."
8. Tolerancja, prawa człowieka i integracja w rodzinnej Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 
8 Oś Piotytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

W kwietniu 2009 roku Gmina Góra Kalwaria złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) wniosek o dofinansowanie projektu " Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria"

 

 

 

 

Piorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W czerwcu 2009 roku Gmina Góra Kalwaria złożyła  do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wniosek o dofinansowanie czterech projektów. Po szczegółowej analizie wszystkie projekty zostały zatwierdzone.
Projekty dofinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to:
1.Ekologia naszym azymutem
2.Magia dźwięku, barwy i słowa
3.Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Góra Kalwaria
4.Zdrowy tryb życia w środowisku lokalnym

Magia dźwięku, barwy i słowa i Ekologia naszym azymutem
Oba projekty są realizowane są od lutego 2010r. w Zespole Szkół w Baniosze. Dzięki staraniom Gminy Góra Kalwaria 100 tys. złotych zyskał Zespół Szkół w Baniosze na realizację dwóch projektów w ramach PO KL – priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ubiegłym roku Gmina Góra Kalwaria złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kilka wniosków o dofinansowanie projektów. W związku z uzyskaniem funduszy, w czwartek 18 lutego w Zespole Szkół w Baniosze odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie zajęć w ramach projektów.
Pierwszy z nich, artystyczny nosi nazwę „Magia dźwięku, barwy i słowa” obejmie 75 uczniów, dla których organizowane będą bezpłatne zajęcia w kołach: muzycznym, plastycznym i teatralnym a także wyjazdy do Filharmonii Narodowej, Akademii Sztuk Pięknych i Teatru Narodowego.
Ekologia naszym azymutem” to nazwa drugiego projektu skierowanego do dwóch grup(ekologicznej i turystycznej) skupiających 50 dzieci. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach plenerowych oraz wycieczkach np. do oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody. Czeka ich także wyjazd na Wyżynę Krakowsko Częstochowską.

Główne cele przyświecające projektom to m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, wsparcie szkoły w kształceniu, ale przede wszystkim stworzenie takich warunków, które wyzwolą potencjał twórczy młodego człowieka, pozwolą na samorealizację oraz budowanie poczucia własnej wartości i tolerancji poprzez zabawę i naukę.

Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, uzyskano fundusze w kwocie 49.850,00zł
1/Kurs komputerowy.
2/ABC przedsiębiorczości w turystyce, rekreacji i agroturystyce.
3/
Źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich.
Projekt skierowany jest do 56 mieszkańców gminy Góra Kalwaria ( w tym 35 kobiet ): rolników, domowników rolników, odchodzących z rolnictwa, bezrobotnych, prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność gospodarczą w sektorze turystyki, rekreacji, agroturystyki lub ochrony środowiska.

Kurs komputerowy - skierowany jest do 16 mieszkańców będących rolnikami lub domownikami rolników, bezrobotnych oraz prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność gospodarczą w sektorze turystyki, rekreacji, agroturystyki lub ochrony środowiska. Zajęcia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, dwa razy w tygodniu po dwie godziny i obejmą 40 godzin zajęć dla jednej grupy. Każdy z uczestników otrzyma posiłek w przerwie pomiędzy zajęciami. Innowacyjnością w tym zadaniu charakteryzuje się metoda nauczania, wykorzystująca specjalistyczne oprogramowanie, konieczne do przeprowadzenia szkolenia. Zajęcia komputerowe dadzą uczestnikom zupełnie nowe możliwości i umiejętności wykorzystywania technologii społeczeństwa informacyjnego. Absolwenci kursu będą posiadać kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z wykorzystaniem technologii informacyjnych, komunikacyjnych i oprogramowania użytkowego.

ABC przedsiębiorczości w turystyce, rekreacji i agroturystyce - jak założyć i poprowadzić działalność gospodarczą - kurs skierowany jest do 24 osób, mieszkańców gminy: bezrobotnych lub odchodzących z rolnictwa oraz prowadzących lub zamierzających uruchomić działalność gospodarczą w sektorze turystyki, rekreacji , agroturystyki i ochrony środowiska. Grupa otrzyma 40 godzinny kurs. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny w specjalnie przygotowanych salach. Każdy uczestnik otrzyma posiłek w przerwie zajęć. Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne.

Źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich - kurs skierowany zostanie do 16 mieszkańców gminy będących rolnikami lub domownikami rolników, bezrobotnych, urzędników zajmujących się terenami wiejskimi, pracowników sektora leśnego oraz zamierzających uruchomić działalność gospodarczą w sektorze turystyki, rekreacji , agroturystyki i ochrony środowiska. Grupa otrzyma 40 godzinny kurs dotyczący aktualnych informacji o zasobach różnych źródeł energii odnawialnej, możliwych do wykorzystania na terenach wiejskich oraz o ograniczeniach i trudnościach w ich wykorzystywaniu. Każdy uczestnik otrzyma posiłek w przerwie zajęć. Uczestnicy kursu otrzymają materiały dydaktyczne.

Termin realizacji projektu to marzec - sierpień 2010r. Celem głównym projektu podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców i mieszkanek Miasta o Gminy Góra Kalwaria.


4.Zdrowy tryb życia w środowisku lokalnym
Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, uzyskano fundusze w kwocie 49.220,00zł
Kurs dotyczący ochrony i kształtowania środowiska
30 godzinny kurs skierowany jest do 20 mieszkańców gminy Góra Kalwaria – rolników lub domowników rolników, bezrobotnych oraz planujących uruchomienie działalności gospodarczej w sektorze turystyki, rekreacji, agroturystyki, ochrony środowiska.

Zajęcia - budowa zdrowej kondycji
- pływanie - w zajęciach pływackich weźmie udział 30 osób (kobiet i mężczyzn). Każdy uczestnik weźmie udział w 15 godzinnym kursie ćwiczeń,
- biegi przełajowe - w biegach przełajowych udział weźmie 30 osób (kobiet i mężczyzn), przewidzianych jest 40 godzin ćwiczeń oraz 4 gminne biegi przełajowe,
- turystyka rowerowa – przewiduje się 30 godzin ćwiczeń dla 20 mieszkanek i mieszkańców naszej gminy oraz 4 comiesięczne okazjonalne przejazdy.

Celem głównym projektu podniesienie świadomości z prowadzenia zdrowego trybu życia w czystym środowisku wśród mieszkańców i mieszkanek Miasta o Gminy Góra Kalwaria.

Termin realizacji projektu: 3.V.2010 - 30.X.2010r.

Projekt realizowany przez Gminę Góra Kalwaria, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

 

 

Priorytet V. Dobre rządzenie
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego

Gmina Góra Kalwaria jest jednym z partnerów Powiatu Piaseczyńskiego (Lider Projektu składający wniosek o dotację) w realizacji projektu ”Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 12.05.2008r. Powiat Piaseczyński podpisał umowę partnerską, z pięcioma gminami ( z Gminą Góra Kalwaria, Gminą Konstancin-Jeziorna, Gminą Piaseczno, Gminą Prażmów oraz z Gminą Tarczyn), na mocy której Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Celem ogólnym Projektu, który rozpoczął się 01.01.2009r., jest podniesienie poziomu obsługi interesantów cudzoziemców oraz wzrost jakości pracy urzędników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Piaseczyńskiego.
Projekt polega na zorganizowaniu kursów z języka: angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pracowników, którzy nie posługują się językiem obcym lub posługują się w niedostateczny zakresie. Czas trwania Projektu to dwa lata obejmujące cztery semestry nauki zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu zgodnie ze standardami określonymi w programie Rady Europy. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w siedzibach urzędów.
W Projekcie bierze udział 289 urzędników, w tym 65 osób ze Starostwa Powiatowego, 26 osób z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 65 osób z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, 101 osób z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 17 osób z Urzędu Gminy Prażmów i 15 osób z Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
Dla zwiększenia efektywności nauczania, program jest wzbogacony o technologie multimedialne, w tym techniki e-learningu.
Projekt zakłada opracowanie, przy udziale uczestników, podręcznika do użytku wewnętrznego w postaci skryptu, w języku angielskim, który zawierać będzie słownictwo specjalistyczne oraz przykładowe dialogi związane z zadaniami administracji samorządowej.
Całkowity budżet Projektu to 1 558 000 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 480 000 zł.


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii