logo-gk4(1)

P_gminaEvenio

Władze / Burmistrz

Burmistrz-AS
 Funkcję Burmistrza sprawuje
Arkadiusz Strzyżewski

Tel: (22) 727-35-93
Fax: (22) 727-15-93

e-mail: burmistrz@gorakalwaria.pl

 

 

 Zakres zadań burmistrza:


1. Wykonywanie budżetu oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy
2. Przygotowywanie projektów uchwał rady,
3. Przedkładanie podjętych uchwał rady oraz właściwych zarządzeń organom nadzoru,
4. Przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonania uchwał rady,
5. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
6. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy rady w wykonywaniu jej ustawowych obowiązków,
7. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu indywidualnych spraw obywateli,
8. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
9. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
10. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
11. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników ,
12. Koordynowanie pracy zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika i działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz  organizowanie ich współpracy,
13. Sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
14. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
15. Zarządzenie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
16. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.

 


Burmistrz przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 14.00-17.00

tel 22 727 35 93

fax 22 727 15 93

e-mail: burmistrz@gorakalwaria.pl


 

Zapisy interesantów do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

Telefonicznie: 22 727 35 93,

e-mailem: umig@gorakalwaria.pl

lub osobiście w Sekretariacie

pokój nr 14 na I piętrze (Ratusz)

 

Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

 

 

 

 

LCK(1)

ZP

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria