NEWS

Bezpłatna pomoc prawna dla potrzebujących

31.12.201012:00

Jolanta

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria nawiązuje współpracę z Krajowym Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego, w ramach której od 1stycznia 2011roku rozpocznie funkcjonowanie Obywatelski System Doradztwa Prawnego świadczący bezpłatnie informacje i doradztwo prawne osobom fizycznym korzystającym z państwowego systemu opieki socjalnej.

Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby: bezrobotne, korzystające z Funduszu Alimentacyjnego, znajdujące się w biedzie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie.

Bezpłatne doradztwo prawne będzie realizowane wobec każdej osoby za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie.
www.adwokat-rodzinny.com

Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego prowadzony jest przez Instytut Europejski wspólnie z Fundacją Państwo Obywatelskie, dla dobra publicznego, pomocy najsłabszym, utrwalania demokracji i praworządności.

Do wykonywania w KOIiDP usług w zakresie informacji prawnej upoważnieni są prawnicy wykonujący zawód adwokata lub radcy prawnego, a ponadto emerytowani sędziowie i prokuratorzy – działający na zasadach wolontariatu lub usług zleconych przez KOIiDP.

Do wykonywania usług w zakresie doradztwa prawnego lub pomocy prawnej upoważnieni są prawnicy posiadający status adwokata lub radcy prawnego na zasadzie usług zlecanych przez KOiDP, w trybie określonym przepisami o zawodach prawniczych.

Osoby nie spełniające kryteriów , które upoważniają do bezpłatnego doradztwa prawnego, mogą korzystać z usług KOIiDP na zasadach komercyjnych.
Opłata za usługę komercyjną, obejmującą informację lub podstawową poradę prawną wynosi 100,- zł + 22% VAT = 122,- zł (słownie: sto dwadzieścia dwa zł). Wydanie informacji lub porady (wysłanie pocztą zwykłą lub elektroniczną) następuje w formie pisemnej, w terminie do 5 dni po wpłynięciu do KOIiDP opisu sprawy będącej przedmiotem informacji lub porady i wniesieniem opłaty.

Prawnicy współpracujący z KOIiDP udzielający porad lub informacji prawnych ponoszą indywidualną odpowiedzialność za jakość świadczonych przez nich usług, na zasadach określonych przepisami o wykonywaniu zawodów prawniczych.

KOIiDP nie odpowiada za błędy wynikające z niepełnego, nieścisłego lub nierzetelnego przedstawienia przez klienta spraw będących przedmiotem porady lub informacji prawnej.

 

Gmina Góra Kalwaria realizuje inwestycję pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap Ido VII" w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Planowany koszt całkowity realizacji projektu wynosi 7 453 031,39 PLN w tym wartość dofinansowania 4 247 856,00 PLN


 


 

 

Galeria filmów
Galerie
Galeria wydarzeń
Tu znajdziesz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń Góry Kalwarii

Góra Kalwaria
Zabytki, ciekawe miejsca, przyroda, ...Zdjęcia archiwalne
Zdjęcia archiwalne dawnej Góry Kalwarii