logo_herb_kolor

  

ratusz
 

 

PODZIĘKOWANIE

31.01.2020

09:38

Piotr

Serdecznie dziekujemy1

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DALSZEJ WSPÓŁPRACY ZE SCHRONISKIEM "NA PALUCHU"

30.01.2020

15:58

Piotr

PSY_list_burmistrza

STRAŻY MIEJSKIEJ WOLNO ZAJRZEĆ DO PIECA

30.01.2020

12:00

Piotr

smogSmog szkodzi nam wszystkim, szczególne pyły PM10, PM2,5 i benzoalfapiren w głównej mierze emitowane przez paleniska domowe.

Przypominamy, że od listopada 2017 roku na Mazowszu obowiązuje uchwała, która zakazuje palenia paliwem najgorszej jakości, czyli mułami i fitokoncentratami węglowymi, węglem brunatnym oraz miałem węglowym o uziarnieniu 0-3 mm oraz mokrym drewnem. Przede wszystkim nie wolno spalać odpadów, do których zaliczają się też meble. Niezastosowanie się do tych zakazów jest zagrożone mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5000 zł.

Straż miejska w Górze Kalwarii dokonuje doraźnych kontroli posesji, których właściciele są podejrzani o spalanie opału złej jakości oraz odpadów. Strażnicy zostali również przeszkoleni w pobieraniu próbek popiołów z paleniska w celu wysłania ich do laboratorium. W naszej gminie już były przypadki, w których udowodniono mieszkańcom, że spalali odpady i paliwo nieodpowiedniej jakości.

Straż miejska ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli na posesjach w godz. 6-22. Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

DECYZJE PODATKOWE DO ODBIORU W RATUSZU

29.01.2020

16:05

Piotr

podatki_2020Dla Państwa wygody, 30, 31 stycznia i 1 lutego 2020 r. w Ratuszu (ul. Ratuszowa 1) będziecie mogli Państwo odebrać decyzje dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. Pracownicy urzędu będą czekali w godz. 8.00-16.00 (także w sobotę).

8,5 MLN ZŁ Z UE NA TWORZENIE MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3

28.01.2020

10:00

Piotr

ZIT_zlobkiPodmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt ma sprzyjać powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - we współpracy z m.st. Warszawa - ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku żłobkowym. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów działających w Warszawie oraz 39 gminach sąsiadujących ze stolicą, w tym Górze Kalwarii.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna. Dotacją mogą być objęte m.in. wydatki na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie personelu, wyżywienie i pobyt dzieci. Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3.

Jak otrzymać dotację?

Konkurs jest organizowany w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie
od 13 lutego do 28 lutego 2020. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego. Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZAPRASZA NA KONSULTACJE

27.01.2020

09:11

Piotr

plakat_konsultacje1

W HALI GĘSTO OD KARATEKÓW. WSZYSCY Z KLUBU KIME!

27.01.2020

08:53

Robert

DSC_0004Przeszło 100 osób konkurowało w ósmej edycji Mistrzostw Klubu Karate Kyokushinkaikan Góra Kalwaria Kime, które odbyły się 25 stycznia w kalwaryjskiej hali sportowej.

Podczas turnieju rywalizowano w trzech konkurencjach: tor przeszkód dla najmłodszych, kata oraz kumite. Sędzią głównym zawodów był shihan Adam Gazda (5 dan). Patronat nad mistrzostwami objął burmistrz Arkadiusz Strzyżewski. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Natomiast turniej zorganizowały Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz klub Kime.

O godz. 10 nastąpiło oficjalne otwarcie zmagań. Prowadząca ceremonię Wioletta Gazda w imieniu organizatora turnieju przywitała wszystkich zaproszonych i zgromadzonych w hali sportowej gości, głos zabrał także burmistrz. Rywalizacja sportowa odbywała się na dwóch matach w 26 kategoriach wiekowych i wagowych (10 kategoriach dziewcząt i 14 chłopców oraz 2 kategoriach w ramach toru przeszkód dla najmłodszych). Walki zakończyły się o godz. 14.30. Podkreślić należy bardzo sprawny przebieg turnieju od strony organizacyjnej.

fot. sempai Igor Korzuchowski

DSC_0128DSC_0023DSC_0079

PREMIER WPROWADZIŁ ZARZĄDZENIEM STOPNIE ALARMOWE

22.01.2020

08:34

Piotr

I_stopien_alarmowyW związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz przyjazdem delegacji kilkudziesięciu państw, prezes rady ministrów podpisał zarządzenie o wprowadzeniu stopnia alarmowego na terenie całego kraju.

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP będzie obowiązywał od 23 do 29 stycznia na terenie całego kraju, a stopień alarmowy BRAVO zostanie wprowadzony w województwie małopolskim, gdzie odbędą się centralne uroczystości. Jak podaje CBR wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter „ogólnego ostrzeżenia” o „możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia”. Z kolei stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. ALFA-CRP jest pierwszym stopniem w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

PSZOK CZYNNY CZĘŚCIEJ I DŁUŻEJ

21.01.2020

13:48

Piotr

PSZOK_nowe_godzinyDla Państwa wygody Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest już nie 3, ale 6 dni w tygodniu, w tym 10 godzin w sobotę.

Informacje o zasadach działania PSZOK, jakie odpady należy od niego dostarczać, a jakie nie znajdują się na stronie:  http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/?d=164
 

21.01.2020

08:52

Robert

Dziadkowie

NIE PARKUJ, ABY MOŻNA BYŁO DOKŁADNIE POSPRZĄTAĆ

20.01.2020

16:55

Piotr

sprzatanie_ulicNa jutro i pojutrze powiatowe służby drogowe zaplanowały kompleksowe czyszczenie ulic Budowlanych i Kalwaryjskiej.

We wtorek zamiatarka pojawi się na pierwszej ulicy, w środę – na drugiej. Ponieważ złogi piasku znajdują się również na przyulicznych parkingach, zwracamy się do Państwa o niepozostawianie w tych dniach samochodów na miejscach postojowych. Za utrudnienia przepraszamy.

WEJDŹ W SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

20.01.2020

09:32

Robert

Herb na stroneZgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez burmistrza gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2020 r.

Do zadań komisji będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w otwartych konkursach.

W pracach komisji mogą brać udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej biorący udział w pracach przy opiniowaniu ofert muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1) Korzystają z pełni praw publicznych,
2) Reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, które nie biorą udziału w danym konkursie,
3) Nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
4) Zapoznali się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem procedur konkursowych, a także z Programem Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W przypadku zgłoszenia wielu kandydatur zostanie przeprowadzone losowanie w obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Powołania członka komisji konkursowej dokona burmistrz Góry Kalwarii w drodze zarządzenia.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie załączonego do ogłoszenia formularza i przesłanie go drogą e-mailową na adres m.krzystosiak@gorakalwaria.pl lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria.

Termin zgłaszania kandydatów: do 4.02.2020 r.

DO POBRANIA:
formularz (docx)

STARTUJĄ ROBOTY PRZY KS. SAJNY. NOWY PLAC MA BYĆ GOTOWY PRZED ŚWIĘTAMI

24.10.2017

11:09

Robert

skwer-sajny1-wwwUwaga, we wtorek 24 października rusza przebudowa skweru przy ul. ks. Sajny w Górze Kalwarii. Prace mają się zakończyć do 20 grudnia. Z góry przepraszamy mieszkańców za utrudnienia.

Przebudowana zostanie też uliczka za placem. Dojazd do stojących przy niej budynków będzie zapewniony, choć utrudniony.

Odpady w Gminie

21.01.2013

14:20

Anna

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria uprzejmie informuje, że uruchomiono nową stronę internetową poświęconą gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com .

Na stronie znajdziecie Państwo informacje na temat wdrażanego nowego systemu gospodarowania odpadami. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony poprzez ikonę umieszczoną na stronie urzędu.
1...2

1proc.2

szczesniak_1

prawnik pierwszego kontaktu

e_urzad_ikona

Ochrona danych

Sprawdz stan powietrza

BP_GK-19

 

WYL

logo-karta-seniora

Evenio_baner

LCK(1)

ZP

LPM-logo-2018-rgb

Partnerzy:

 zpwc1-k_i_s_logo

Miasta partnerskie:

carworzelcampagna

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - Gmina Góra Kalwaria